arena of the future

ARENA PREMIADA

https://www.iaks.org/en/awards/iocipciaks-architecture-prizes-2017